Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022  [...]
Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022  [...]
Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022  [...]
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022  [...]
Kết quả điểm thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Kết quả điểm thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Kết quả điểm thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022  [...]
Thông báo điều chỉnh thời gian phát đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thông báo điều chỉnh thời gian phát đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Lượt xem:

Thông báo điều chỉnh thời gian phát đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành [...]
Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022

Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022

Lượt xem:

Triệu tập và tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022 [...]
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022

Lượt xem:

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022  [...]
Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022

Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022

Lượt xem:

Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022  [...]
Trang 1 / 212 »